Pravo na jednokratnu pomoć

Novčana pomoć ili pomoć u naravi koju centar za socijalnu skrb priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

Jednokratna pomoć može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Centar za socijalnu skrb može iznimno odobriti jednokratnu pomoć korisnicima usluge smještaja i u slučaju ako imaju potrebe koje se ne mogu zadovoljiti u okviru usluga koje se osiguravaju smještajem.

Jednokratna pomoć priznaje se do iznosa koji je vezan uz potrebu za koju se odobrava.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od pet osnovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (odnosno 2.500.00 kuna).

Ako je iznos potrebne pomoći veći od peterostrukog iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (2.500,00 kuna) centar za socijalnu skrb dužan je u tom postupku pribaviti suglasnost nadležnog ministarstva.

POMOĆ U NOVCU ILI NARAVI:

Jednokratna pomoć može se odobriti i u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili ako korisnik pomoć u novcu ne koristi namjenski ili postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć korisnik je dužan navesti za koju namjenu treba pomoć I koliko sredstava je potrebno da tu potrebu podmiri. Također je dužan dostaviti potrebne dokaze o konkretnoj životnoj potrebi zbog koje traži pomoć.

Centar za socijalnu skrb je dužan donijeti rješenje o zahtjevu korisnika najkasnije u roku od osam dana od dana pokretanja postupka.

POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE KORISNIKA POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE

Centar za socijalnu skrb može odobriti jednokratnu pomoć sobi koja je snosila troškove pogreba korisnika pomoći za uzdržavanje.

Centar za socijalnu skrb odobrava plaćanje pogrebnih troškova do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika.

8 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 kn)

Potrebni dokumenti

  • Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove obitelji
  • Potvrda o redovnom školovanju djece
  • Preslika osobne iskaznice podnositelja
  • Račun ili predračun za podmirenje potrebe, medicinska dokumentacija ili drugo
  • Uvjerenje o imovnom stanju i Porezno uvjerenje za sve članove obitelji
  • Uvjerenje o nezaposlenosti

Osobe za kontakt

Životne situacije