Pravo na osobnu invalidninu

Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvarivati pravo na doplatak za pomoć i njegu.

Vrstu i težinu invaliditeta te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Pravo na osobnu invalidninu priznaje centar za socijalnu skrb s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Osobna invalidnina iznosi mjesečno 250% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ako korisnik nema vlastiti prihod ni imovinu (stan u vlasništvu ili suvlasništvu, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba)

Ako korisnik ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa osobne invalidnine i prosječnog prihoda korisnika ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

U prihod se ne uračunava pomoć za uzdržavanje i pomoć za troškove stanovanja mirovina do iznosa najniže mirovine ostvarene za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje dijete ostvaruje na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Ako roditelji korisnika osobne invalidnine koriste: rodiljni ili roditeljski dopust, rad s polovicom punoga radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta po posebnim propisima, a dijete boravi 4 i više sati dnevno u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga boravka, osobna invalidnina isplaćuje se u iznosu od 125% osnovice (625,00 kn)

Osoba kojoj je osiguran stalni ili tjedni smještaj, ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu dok to pravo ostvaruje.

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

 • Osobna invalidnina

  Obrazac služi za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava za osobnu invalidninu..

Takse

 • Bez naknade (0.00 kn)

Potrebni dokumenti

 • Kopije medicinske dokumentacije
 • Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za sve članove obitelji
 • Preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja
 • Preslika osobne iskaznice podnositelja
 • Uvjerenje da osoba nije korisnik mirovine
 • Uvjerenje o imovnom stanju i Porezno uvjerenje za sve članove obitelji

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Oštećenje zdravlja
  Zahtjevi vezani uz oštećenje i probleme sa zdravljem.
 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .