Pravo na novčane pomoći i potpore za dijete s teškoćama u razvoju

Novčane potpore za obrazovanje su:

- Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu

- Potpora za redovito studiranje

- Potpora za troškove prijevoza (PGŽ)

- Potpora za školske udžbenike (PGŽ)

.

Potpora za troškove smještaja u učeničkom domu

.

.

Pravo na troškove smještaja u učeničkom domu kao potpora za obrazovanje priznaje se:

• obitelji koja koristi pomoć za uzdržavanje, za člana obitelji polaznika srednje škole,

• polazniku srednje škole koji je pod skrbništvom smještenom u učenički dom,

• iznimno se može priznati i djetetu s teškoćama u razvoju te djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji, polazniku srednje škole, ako pohađa školu izvan mjesta prebivališta, a ne može mu se osigurati školovanje u mjestu prebivališta.

Pravo se priznaje u visini troškova smještaja, pod uvjetom:

• da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi,

• ako je polaznik srednje škole dijete iz jednoroditeljske obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu obitelji, tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, ne prelazi ili je jednak iznosu od dvije osnovice za ostvarivanje prava,

• ako je polaznik srednje škole dijete pod skrbništvom čiji vlastiti prihod ne prelazi ili je jednak iznosu od 250% osnovice za ostvarivanje prava.

Korisnik je dužan centru za socijalnu skrb dostaviti dokaze o redovitom pohađanju srednje škole, upisu u učenički dom i visini troškova smještaja,kaoi drugu potrebnu dokumentaciju

.

Potpora za redovito studiranje

.

Korisniku prava na stalni smještaj, za vrijeme redovitog studiranja, centar za socijalnu skrb priznaje pravo na mjesečnu novčanu potporu u visini četverostrukog iznosa osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (2.000,00 kn)

Danom izvršnosti rješenja o priznavanju potpore za redovito studiranje, korisniku prestaje pravo na stalni smještaj.

Zahtjev za priznavanje prava na potporu za redovito strudiranje može se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana prestanka prava na stalni smještaj.

Pravo na ovu potporu traje do završetka redovitog studiranja u skladu s programom studija koji korisnik pohađa, a najkasnije do 26. godine života. Korisniku se može odobriti potpora za studiranje i tijekom ponavljanja godine u slučaju bolesti ili drugoga opravdanoga razloga, uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Korisnik je dužan dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

Pravo na potporu za redovito strudiranje priznaje se neovisno o imovinskom stanju i prihodima korisnika.

30 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

 • Novčana potpora

  Obrazac služi za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava za novčane potpore.

Takse

 • Bez naknade (0.00 kn)

Potrebni dokumenti

 • Dokaz o mjesečnim troškovima
 • Dokaz o upisu djeteta u učenički dom
 • Kopije medicinske dokumentacije
 • Potvrda HZMO- a o korištenju prava na rad s polovicom punog radnog vremena
 • Potvrda nadležnog liječnika opće medicine (za status njegovatelja)
 • Potvrda o ostvarenom prihodu u zadnja tri mjeseca za oba roditelja
 • Potvrda o redovnom školovanju djece
 • Preslika iskaznice tekućeg računa podnositelja
 • Presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi , smrtni list za preminulog roditelja

Osobe za kontakt

Životne situacije