Pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Rijeka. Zahtjev se može podnijeti usmeno ili pismenim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati:

• na adresu Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11a;

• donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Rijeka

Odgovor na zahtjev za pravo na pristup informacijama Centar za socijalnu skrb proslijedit će u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, odnosno 30 dana (čl. 14. Zakona o pravu na pristup informacijama.)

Izuzeci od prava na pristup informacijama Centar će uskratiti pristup informaciji: • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka,

• ako bi njezino objavljivanje povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika,

• ako se informacije odnose na postupke koji se vode temeljem javnih ovlasti Centra.

Iznimno, Centar će omogućiti pristup gore navedenim informacijama, ako je takvo postupanje nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe, te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

15 dan(a)

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom

Obrasci

Takse

  • Bez naknade (0.00 kn)

Osobe za kontakt

Životne situacije